بیمه پاسارگاد
نمایندگی فردین خدابخشی ( کد2410 )
تلفن: 33632007-021

نوسان قیمت در بیمه بدنه چیست؟

نوسان قیمت در بیمه بدنه چیست؟

 

در سالیان اخیر قیمت هر نوع کالا در کشور ما رو به افزایش بوده است. علت آن را

کارشناسان اقتصادی، تحریم کشورمان توسط آمریکا و قدرتهای اقتصادی می دانند. گرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشه های عمیقتری دارد اما در حال حاضر تحریم نیز مزید بر علت برای نوسان قیمت ارز، افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت کلیه کالاها در کشور عزیزمان ایران شده است.
در سالهای اخیر قیمت برخی خودروها بیش از 10 برابر رشد داشته است.
حتی در سالهای اخیر بسیار شاهد بوده ایم که قیمت برخی از خودروها روزانه در بازار افزایش می یابد. 
قیمت انواع خودرو نیز اعم از وارداتی یا خودروی تولید داخل دستخوش این تورم و نوسان قیمت ارز شده است.


پوشش نوسان قیمت در بیمه بدنه چیست؟

در سالیان قبل که قیمت خودرو دچار افت و خیز در بازار نمی شد و از ثبات نسبی برخوردار بود، چنین پوششی در بیمه بدنه وجود نداشت.

در سالیان اخیر بیمه مرکزی برای جلوگیری از زیان بیمه گذاران، پوشش نوسان قیمت را به بیمه بدنه خودرو اضافه کرده است.

نوسان قیمت خودرو

 

 

کاربرد پوشش نوسان قیمت خودرو در بیمه بدنه چیست؟

لازم است بدانیم در بیمه بدنه ملاک در تعیین حق بیمه، قیمت خودرو می باشد. یعنی هر چه قیمت خودرو در بیمه بدنه بیشتر باشد حق بیمه بیشتر و هر چه قیمت خودرو کمتر باشد، حق بیمه کمتر می شود.
همچنین ملاک برای پرداخت خسارت در بیمه بدنه ، قیمتی است که در بیمه نامه بدنه برای  خودرو لحاظ شده است.
برای روشن شدن مطلب مثالی بزنیم:
فرض کنیم آقای الف برای ماشینش بیمه بدنه خریداری می کند. روزی که آقای الف ماشین را بیمه بدنه می کند، قیمت ماشین 800 میلیون تومان است و او نیز ماشین را به ارزش  800 میلیون تومان بیمه بدنه می کند.
شش ماه بعد قیمت ماشین یک میلیارد و دویست میلیون تومان شده است. ماشین آقای الف متاسفانه در همان ایام دزدیده می شود.
ماشین آقای الف بعد از گذشت دو ماه پیدا نمی شود و حالا آقای الف می خواهد از شرکت بیمه گر، خسارت دزدیده شدن ماشینش را دریافت کند.
قیمت ماشینش روزی که می خواهد خسارت بگیرد یک میلیارد و دویست میلیون تومان است، در صورتیکه او ماشین را به ارزش 800 میلیون تومان بیمه بدنه کرده است.
بدیهی است ملاک شرکت بیمه برای پرداخت خسارت همان عددی است که بیمه کرده است. پس در همان ابتدای کار آقای الف 400 میلیون تومان ضرر کرده است.
علت این ضرر افزایش قیمت ماشین در روز خسارت نسبت به روزی است که بیمه بدنه خریداری کرده است.
مثال دیگری بزنیم:
آقای الف برای ماشین 400 میلیون تومانی خود بیمه بدنه به ارزش 400 میلیون تومان خریداری می کند. هشت ماه بعد قیمت ماشین 800 میلیون تومان می شود. از قضا آقای الف تصادف می کند و مقصر نیز هست.
خسارت ماشین آقای الف 50 میلیون تومان شده است. 
آقای الف به شرکت بیمه گر مراجعه می کند ولی متوجه می شود که شرکت بیمه گر، خسارت 50 میلیون تومانی او را معادل 25 میلیون تومان در نظر میگیرد. 
علت چیست؟
علت این است که او به قیمت 400 میلیون بیمه بدنه خریداری کرده ولی در زمان خسارت قیمت ماشین او 800 میلیون تومان است.
یعنی قیمت ماشین روز بیمه شدن، نصف، قیمت ماشین در روز خسارت است. پس شرکت بیمه گر کلیه خسارت ها را از جمله سرقت کل ماشین یا خسارت تصادفات یا سایر خسارتها را به اندازه، نصف مبلغ خسارت پرداخت می کند.
پس شرکت بیمه گر خسارت 50 میلیون تومانی را معادل 25 میلیون تومان در نظر می گیرد و بر اساس 25 میلیون تومان خسارت را پرداخت می کند.

پوشش نوسان قیمت بیمه بدنه


چه کار کنیم که به این مشکل برخورد نکنیم؟

دو روش وجود دارد که ممکن است خیلی ها با این روشها آشنا باشند.
روش اول :
هر وقت ماشین گران شد، الحاقیه افزایش قیمت برای بیمه بدنه بگیریم:
با توجه به نوسانهای شدیدی که در بازار قیمت خودرو دیده می شود. گرفتن الحاقیه ( یعنی روش اول ) چندان پیشنهاد نمی شود.
زیرا فرضا ماشین را به قیمت 500 میلیون تومان بیمه بدنه کرده ایم، یک ماه بعد قیمت 600 میلیون تومان  میشود باید الحاقیه بگیریم. دو ماه بعد قیمت 700 میلیون می شود باید دوباره الحاقیه بگیریم. 4 ماه بعد قیمت 900 میلیون می شود دوباره باید الحاقیه بگیریم.
ضمنا هر بار الحاقیه میگیریم، ماشین دوباره باید بازدید شود و بابت هر الحاقیه می بایست حق بیمه جدیدی پرداخت کنیم.

روش دوم : پوشش نوسان قیمت را در بیمه بدنه خریداری کنیم:
در این روش همان وقتی که برای ماشین بیمه بدنه خریداری می کنیم، پوشش نوسان قیمت را نیز خریداری می کنیم. این پوشش 
را نیز مثل پوشش شکست شیشه، اسید پاشی و رنگ پاشی و ... می توانیم خریداری کنیم.
با داشتن این پوشش اگر قیمت ماشین بیشتر شد به صورت خودکار ماشین تحت پوشش هست و نیاز به گرفتن الحاقیه افزایش قیمت خودرو نیست.


جزئیات پوشش نوسان قیمت در بیمه پاسارگاد ؟

پوشش نوسان قیمت خودرو در بیمه بدنه پاسارگاد به دو شکل 25% و 50 % ارائه می شود.
 پوشش نوسان قیمت 25 درصد ( یعنی افزایش قیمت تا 25 درصد قیمت اولیه) : 
با پوشش 25 درصد اگر قیمت ماشین نسبت به روزی که بیمه بدنه انجام داده ایم 25درصد افزایش یابد، تحت پوشش کامل بیمه بدنه هستیم . یعنی اگر در روز بیمه شدن فرضا قیمت خودرو یک میلیارد تومان باشد ، سپس قیمت خودرو تا 25 درصد یک میلیارد تومان، یعنی 250 میلیون تومان افزایش یابد تحت پوشش کامل هستیم. پس در این مثال اگر قیمت خودرو به میزان یک میلیارد و دویست وپنجاه میلیون تومان هم برسد تحت پوشش هستیم.  
حالا اگر فرضا قیمت ماشین 35 درصد افزایش یابد، بایستی دوباره الحاقیه بگیریم. زیرا افزایش قیمت خودرو از نوسان 25 درصد بیشتر شده است. 
همچنین دوباره بازدید مجدد خودرو در زمان گرفتن الحاقیه ضروری است.
پوشش نوسان 50 درصد ( یعنی افزایش قیمت تا 50 درصد قیمت اولیه) : 
پوشش نوسان 50 % یعنی اگر قیمت خودرو تا 50 درصد قیمت روزی که بیمه بدنه خریداری کرده ایم افزایش یابد تحت پوشش کامل هستیم.

به عنوان مثال اگر در روزی که بیمه بدنه می کنیم قیمت خودرو یک میلیارد تومان باشد ، تا 50 درصد این یک میلیارد تومان یعنی 500 میلیون تومان قیمت خودرو افزایش یابد تحت پوشش کامل هستیم. 
نکته خیلی مهم : 

قیمت خودرو در روزی که بیمه بدنه را انجام می دهیم بایستی به روز باشد. یعنی با توجه به پوشش نوسانی که به بیمه بدنه اضافه کرده ایم، نمی توانیم قیمت خودرو را کمتر اعلام کنیم. 
مثال:
فرض کنیم قیمت ماشین شما امروز 500 میلیون تومان است. 
شما امروز که بیمه بدنه انجام می دهید نمی توانید قیمت ماشین را 400 میلیون تومان اعلام کنید و با خودتان محاسبه کنید که 50 درصد هم پوشش نوسان خریداری می کنم، پس تا 600 میلیون تومان ماشینم تحت پوشش بیمه بدنه است.
بنابراین در روزی که بیمه بدنه خریداری می کنیم، قیمت روز ماشین را باید اعلام کنیم، نه اینکه قیمت را کمتر اعلام کنیم و با در نظر گرفتن پوشش نوسان قیمت، ارزش خوردو را به روز نگه داریم. 

پوشش نوسان قیمت بیمه بدنه


چه کسی ارزش خودرو را تعیین می کند و ارزش خودرو چقدر در بیمه نامه قید شود درست است؟

همواره در روزی که خودرو را بیمه بدنه می کنید، قیمت ماشین را شما تعیین می کنید،  اما در روز خسارت قیمت روز ماشین ( همان روزی که خسارت اتفاق افتاده است) را کارشناس خسارت شرکت بیمه تعیین می کند. مبلغی که کارشناس شرکت بیمه تعیین میکند، میانگین قیمت خودروی مشابه در وب سایتهای معروف فروش خودرو می باشد. 
برای اینکه قیمت ماشین خود را درست پیدا کنید. به وب سایتهایی همچون دیوار، باما، شیپور، ... مراجعه کنید و خودروهایی مشابه خودروی خودتان را پیدا کنید و قیمت آنها را پیدا کنید.
قیمت ماشین شما هم تقریبا همان قدر می باشد.
همچنین از کسانی که خرید و فروش ماشین انجام می دهند، یا از نمایشگاههای ماشین می توانید قیمت را جویا شوید.
توجه کنید : اگر ماشین شما صفر کیلومتر است، ملاک قیمت ماشین شما، قیمت بازار است نه قیمت کارخانه.
اگر قیمت ماشین کاهش پیدا کرد آیا می توان الحاقیه گرفت و قیمت ماشین را کاهش داد و مازاد حق  بیمه را پس گرفت؟
بله اگر قیمت ماشینتان کاهش زیادی داشت و مطمئن بودید که دوباره افزایش نخواهد داشت، می توانید الحاقیه کاهش قیمت در بیمه بدنه بگیرید و حق بیمه مازادی را که قبلا واریز کرده اید پس بگیرید.
چون در کشور ما معمولا قیمت هیچ چیز کاهش پیدا نمی کند، این مورد به ندرت اتفاق می افتد.


نوسان قیمت کالاها بر چه بیمه نامه هایی تاثیر می گذارد؟

بیمه نامه هایی همچون بیمه بدنه خودرو، کشتی، هواپیما یا بیمه نامه های آتش سوزی که مبنای تعیین حق بیمه در این بیمه نامه ها ارزش مورد بیمه ( اعم از خودرو، کشتی، هواپیما، سرمایه داخل انبار ، سرمایه داخل فروشگاه یا ... )می باشد، همگی تحت تاثیر افزایش قیمت قرار می گیرند.
بنابراین در این قبیل بیمه نامه ها، بیمه گذاران می بایست سرمایه درج شده در بیمه نامه های خود را با گرفتن الحاقیه به روز کنند. 


نکته:

اگر برای مغازه، کارگاه، کارخانه خود بیمه نامه آتش سوزی خریداری کرده اید و ارزش کالاها و موجودی شما به علت تورم و گرانی، افزایش یافته است. لازم است که نسبت به تهیه الحاقیه بیمه نامه آتش سوزی و به روز کردن سرمایه دارایی های خود در بیمه نامه آتش سوزی اقدام کنید. 
در غیر این صورت، پرداخت خسارت با توجه به ارزش درج شده در بیمه نامه انجام می شود.
لازم به ذکر است که بیمه نامه آتش سوزی مانند بیمه نامه بدنه پوشش نوسان قیمت ندارد. بنابراین برای به روز کردن قیمت در بیمه نامه آتش سوزی می بایست الحاقیه بگیریم.

 

2 نفر این مطلب را پسندیده اند